Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Persoonsregistratie en Privacybescherming

Persoonsregistratie en Privacybescherming

Om patiënten/cliënten zo goed mogelijk te behandelen, worden persoonsgegevens en gegevens over de logopedische behandeling vastgelegd in een patiëntendossier. Hierbij zijn de volgende wettelijke regelingen van toepassing: De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Logopedie Mondig houdt zich aan deze wettelijke regelingen. Hieronder uitleg betreffende deze regelingen.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige/paramedische behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de cliënt.

De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. Logopedie Mondig volgt deze verplichtingen. De belangrijkste verplichtingen zijn:

- informatieplicht: de logopedist verstrekt informatie die de cliënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de cliënt. Logopedie Mondig geeft inzage in het behandelplan en vraagt goedkeuring en stelt een behandelovereenkomst op welke door client na toestemming wordt ondertekend.

- toestemmingsvereiste: voor iedere (geneeskundige) behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht). 
Logopedie Mondig vraagt goedkeuring en stelt een behandelovereenkomst op welke door client na toestemming wordt ondertekend. Tevens wordt gewezen op de informatie van de website.

- dossierplicht: de logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens. Logopedie Mondig werkt met digitale dossiers in Intramed. Deze gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

- bewaarplicht: het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten). 

- vernietiging: de logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.

- geheimhoudingsplicht: aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen. Logopedie Mondig vraagt goedkeuring hiervoor in een behandelovereenkomst welke door client na toestemming wordt ondertekend. Logopedie Mondig houdt zich aan de wet van de privacybescherming en gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie.

- inzage dossier: daarnaast heeft de cliënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn (medisch) dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. De client heeft ten alle tijden recht om het (kinds) dossier in te zien. De client kan hiervoor terecht bij de behandelend logopedist van Logopedie Mondig. Wij zijn graag hierbij aanwezig om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht: de client is verplicht om de logopedist goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van zijn/haar problematiek. Met de juiste informatie kan de logopedist sneller en beter een diagnose stellen en kan de logopedist beter zorg verlenen.

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media