Aanmelden

Druk hier om direct aan te melden

SNEL-test

vul de vragen in en kijk of logopedie gewenst is.

Praktisch

Praktische informatie

Boektip!

Jij bent belangrijk! Methode voor ouders om de taalontwikkeling spelenderwijs te stimuleren.

Wist u dat?

wij heel blij zijn met onze nieuwe collega Linda!

Meldcode Kindermishandeling

Logopedie mondig heeft een Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld vastgesteld en zullen deze hanteren bij verdenking van kindermishandeling.

In 2013 is het Besluit vaststelling minimumeisen verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Dit besluit verplicht organisaties om een meldcode vast te stellen en kennis en gebruik ervan te bevorderen. In het kader van kwaliteitszorg wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld.
De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Het kunnen signaleren van kindermishandeling is een belangrijke competentie waarover iedere beroepskracht die met kinderen werkt dient te beschikken.

Daarnaast is een wettelijke meldplicht ingevoerd voor een vermoeden van een geweld- of zedendelict jegens een kind door een collega. Dit betekent dat indien in Logopedie Mondig een vervanger of stagiair werkzaam is de praktijkhouder wettelijk verplicht is om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur als over aanwijzingen beschikt wordt dat een collega een geweld of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind/(jong)volwassene hiervan het slachtoffer is.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor Logopedie Mondig is gebaseerd op het basismodel meldcode en de daaruit ontstane meldcode uit de branche Kinderopvang: Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Betreffend basismodel is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bedoeld voor alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kinderen wordt gewerkt.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega. Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht. 

Ontwerp en techniek © 2011-2024 Montay Media